1. Aláírás hitelesítése


A konzul névaláírás valódiságát akkor tanúsítja, ha az ügyfélfogadáson személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá. A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (magyar állampolgárok esetében ez személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány, mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak az esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen az aláírását hitelesíteni kérte. Az okiratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie, a konzulátus munkatársainak nincs lehetőségük az okiratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja € 30 aláírásonként (hitelesítésenként), amely összeg bankkártyával fizetendő. Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

 

2. Fordítás hitelesítése


A konzulátus a Magyarországon felhasználásra kerülő, konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokról készíthet hiteles fordítást, illetőleg a konzulátuson regisztrált fordítók által készített fordítások (magyar-holland; holland-magyar) helyességének tanúsítását vállalja. Utóbbi esetben a fordítás hitelesítése céljából az eredeti szöveget a fordítással együtt, azzal összefűzve kell benyújtani.

A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

Amennyiben a dokumentumot Hollandiában kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon szereplő fordítóktól kell hiteles fordítás elkészítését kérnie (NGTV). Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell felkeresnie.

 

3. Másolat hitelesítés


A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít, és azt egy tanúsítvány kiállításával hitelesíti. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti, érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).