Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát/külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát/válását Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

1. Házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése
A. Külföldön történt házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.  A kérelem személyes benyújtásakor a magyar állampolgárságú félnek jelen kell lennie. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az elbírálás határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

Szükséges dokumentumok:

  • Eredeti nemzetközi (holland, angol, német, francia nyelvű) házassági anyakönyvi kivonat (uittreksel uit het huwelijksregister) Apostille hitelesítéssel. Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeente-nél), az Apostille hitelesítést a bíróságok (rechtspraak) ügyfélszolgálati irodáiban lehet beszerezni.
  • A leírtaktól eltérő nyelvű házassági anyakönyvi kivonathoz csatolni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál elkészíttetett hiteles magyar fordítást és a kiállító ország Apostille hitelesítését is. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók). 
  • Személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány)
  • Adatlap a külföldön kötött házasság vagy külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva.
  • A házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok (házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével, magyar végzés a házasság felbontásáról, magyar családi állapot igazolás, illetve az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Ezeket az iratokat a magyar házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére. A külföldi, EU-n kívüli állampolgárságú házastárs házasságkötést megelőző családi állapot igazolását is kérheti a későbbiekben az anyakönyvi hatóság. A visszaélések elkerülése érdekében – a hazai anyakönyvezés során a hatóság abban az esetben kér „nőtlenségi igazolást”, ha a férj olyan államnak az állampolgára, ahol a többnejűség megengedett.

2. Válás magyarországi anyakönyvezése
A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot is kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

  • Személyazonosság igazolására alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány tartózkodási engedély)
  • Házassági anyakönyvi kivonat (eredeti vagy másolat)
  • Adatlap külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez, kitöltve de nem aláírva
  • Válásra vonatkozó eredeti (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; "Beschikking", Apostille hitelesítéssel (rechtbank) és hites fordítással. Figyelem! Ha a válási okirat nem angol, német vagy francia nyelven készült, kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál fordítása, vagy az adott nyelvterületen működő hites fordítók általi fordítás fogadható el. (NGTV). Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók)
  • Brüsszel IIa. rendelet A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes holland hatóság igazolását is Apostille hitelesítéssel ellátva. Az ún. Brüsszel IIa. rendelet holland elnevezése: Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeling artikel 39 (1). A határozat száma és fellelhetősége: L338/16 NL publicatieblad van Europese Unie 23.12.2003. Mind az igazolást mind az Apostille hitelesítést a Holland Bíróság ( rechtbank ) állítja ki.

Nyomtatványok