A magyar állampolgár gyermeke a születésével a törvény erejénél fogva magyar állampolgár lesz. A magyar állampolgárság keletkezése független a születési helytől. 1957. október 1-étől akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság, korábban a házasságból született gyermekek csak akkor váltak magyar állampolgárrá, ha az apjuk magyar állampolgár volt.

Akinek anyakönyvi eseményei (születés, házasság) nincsenek  Magyarországon anyakönyvezve, nem volt, vagy több mint egy éve lejárt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, de magyar állampolgársága valószínűsíthető (pl. ő maga vagy egyenes ági felmenője 1929. szeptember 1. után hagyta el Magyarország mai területét), annak állampolgárság megállapítása iránti eljárást  kell kezdeményeznie, egyidejűleg a születés/házasság/válás magyarországi anyakönyvezésével.

Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás elindítása
Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a magyar állampolgárságot valószínűsítő okiratok (pl. lejárt útlevél, korabeli magyar okmányok, anyakönyvi kivonatok, stb.) csatolásával indul. Az említett okiratok beszerzése, valamint szükség esetén magyar nyelve fordíttatása az ügyfél feladata.

Az állampolgárság megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kezdeményezni a születés  és a házasság hazai anyakönyvezését is, ha még nem történt meg. A külföldi anyakönyvi kivonatokat eredetben, magyar fordítással és apostille hitelesítéssel kell csatolni. Ebben az esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha útlevelet nem kér, de az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. A magyar útlevél kiállítására csak a magyar állampolgárság megállapítását követően kerülhet sor.

Adatlap állampolgárság igazolásához

Egyszerűsített honosítás

Egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy egyenesági felmenője korábban magyar állampolgár volt, és azt bármilyen okból elvesztette (pl. békeszerződések, terület átcsatolások), és nem jogosult a magyar állampolgárság vissza, illetve megszerzésére nyilatkozattal. Szintén egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az a személy, aki a kérelem benyújtása idején legalább tíz - amennyiben közös gyermekük született, legalább öt - éve házasságban él magyar állampolgárral.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének mindkét esetben az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg szintén kérelmezni kell a kérelmező születésének és házasságának hazai anyakönyvezését, és eredetben csatolni kell a vonatkozó külföldi anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar fordítással és szükség esetén apostille hitelesítéssel ellátva (a Magyarországgal szomszédos országok által kiállított okiratokra nem szükséges apostille vagy egyéb felülhitelesítés).

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos további tudnivalókat az allampolgarsag.gov.hu weboldalon találhatják meg.

Adatlap egyszerűsített honosításhoz, visszahonosításhoz

Adatlap születés anyakönyvezéséhez honosítás esetén

Adatlap házasság anyakönyvezéséhez honosítás esetén

Lemondás a magyar állampolgárságról
A magyar állampolgársági jog megengedi, hogy egy magyar állampolgár Magyarország mellett más állam állampolgárságával is rendelkezzen, azonban egyes országokban más állam állampolgárságának megszerzésének feltétele lehet az eredeti állampolgárságról történő lemondás (részletes szabályozás a Holland Bevándorlási és Állampolgársági hivatal honlapján ind.nl). A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg.

Az állampolgárság lemondása eljárásban eredetiben kell mellékelni:

  • Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt
  • A születési anyakönyvi kivonatot;
  • A családi állapotot igazoló okiratot, (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
  • A külföldi állampolgárságot igazoló okiratot, (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt, vagy érvényes külföldi útlevelet) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező ígérvényt;
  • Ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet, (különélő szülő hozzájárulását is mellékelni kell, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya);
  • Annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell, a lakcímjelentő lap kitöltésével.
  • Szintén kezdeményeznie kell azon anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezését, amelyek még nem szerepelnek a magyar anyakönyvben

Az állampolgárságról lemondási kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő. A cselekvőképtelen személy megjelenése nem kötelező a korlátozottan cselekvőképes személlyel ellentétben, akinek aláírásával kell ellátnia az adatlapot. Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.A kérelem beadásának tényéről az ügyfél kérésére a konzul igazolást adhat ki A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzul küldi meg a kérelmezőnek, külön kérelemre a  és annak díját leróva, Apostille hitelesítéssel ellátva. Ezt követően az ügyfél gondoskodik a hiteles fordító által készített fordításról (fordítói regiszter: NGTV).

Az ügyintézés a benyújtást követően legalább 6-12 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány) a konzul bevonja.

A lemondási okirat keltétől számított három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását az, aki nem kapta meg az ígérvényt kiadó állam állampolgárságát. Az, aki három év elteltével szeretné visszakérni a magyar állampolgárságot, már csak visszahonosítással teheti ezt meg.

Adatlap állampolgárság lemondásához