Honosítás
A magyar állampolgár gyermeke a születésével a törvény erejénél fogva, magyar állampolgár lesz A magyar állampolgárság keletkezése független a születési helytől. Akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság. 

Aki még nem volt Magyarországon anyakönyvezve, nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, annak honosítási eljárást kell kezdeményezni, aminek része a születés/házasság/válás magyarországi anyakönyvezése is. 

A Honosítási eljárás elindítása
A honosítással egyidejűleg kell kezdeményezni a születés anyakönyvezését és a házasság anyakönyvezését is, ha még nem történt meg. Ebben az esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha útlevelet nem kér, de az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. A magyar állampolgárság megállapítását követően kérhet útlevelet.

Egyszerűsített honosítás
Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

A kérelmezőnek kell bizonyítania fordított, hiteles okirattal magyar származását.
Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos további tudnivalókat a allampolgarsag.gov.hu vagy a bmbah.hu weboldalakon találhatják meg.

Állampolgárság lemondása
A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzésének feltétele lehet az eredeti állampolgárságról történő lemondás (részletes szabályozás a Holland Bevándorlási és Állampolgársági hivatal honlapján ind.nl). A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg. 

A lemondás a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett nyilatkozat. A nyilatkozatot magyar nyelven, személyesen kell benyújtani. Egyidejűleg be kell mutatni a holland állampolgárságot bizonyító okmányt.

A kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, vezetői engedély, hatósági igazolvány ill. lakcímkártya...) a konzul bevonja.

A kérelmet nagykorú, cselekvőképes (18. életévét betöltött) személy személyesen, kiskorú, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője nyújthatja be. Ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet. Amennyiben ez elháríthatatlan akadályba ütközik, a különélő szülő írásbeli hozzájárulását kell mellékelni. A nyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes, vagyis a 14. életévét betöltött gyermeknek is alá kell írnia, feltéve, hogy a kérelem rá is kiterjed. A nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell benyújtania akkor is, ha együtt él a szülőkkel.

Annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó-, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell, a lakcímjelentő lap kitöltésével. 

A beadáskor az ügyfél kérésére a konzul igazolást ad ki az eljárás megindításáról. A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzul küldi meg a kérelmezőnek, a holland előírásnak megfelelően Apostille hitelesítéssel ellátva. Ezt követően az ügyfél gondoskodik a hites fordító által készített fordításról, a holland hatóság kérésére (fordítói regiszter: NGTV).

Az ügyintézés a benyújtást követően legalább 6-12 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. 

Nyomtatványok